Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psico-Sociais (ASPANEPS)

O presente Convenio será de aplicación nos centros de traballo de ASPANEPS, dos concellos de Ferrol e Fene e calquera outro que poidera abrirse na provincia da Coruña, en función da representatividade das organizacións asinantes e será de obrigado cumprimento para ASPANEPS e todos os traballadores e traballadoras comprendidos/as dentro do seu ámbito funcional, persoal e territorial durante o período de vixencia do mesmo.

Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Modificación dun artigo. Prórroga convenio
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009