Fundación Internacional O’Belén

O presente convenio establece e regula as relacións laborais entre a Fundación Internacional O´ Belén e o seu persoal.

As súas condicións económicas e de emprego serán de aplicación a todo o persoal que preste os seus servizos por conta allea nos centros de traballo ou programas da Fundación Internacional O´ Belén.

Quedan excluídas do ámbito de aplicación do presente convenio aquelas relacións laborais de carácter especial que sinala o artigo 2 do Estatuto dos Traballadores e o voluntariado social, entendéndose por este, o definido pola Lei de Voluntariado. Tampouco afecta ao persoal docente e funcionarios das Administracións Públicas que realicen actividades nos centros da Fundación.

Este convenio de empresa terá o seu ámbito de aplicación en todo o territorio do Estado español.

Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Prórroga do convenio para o ano 2013
Convenio01/01/2012 - 31/12/2016Convenio 2012-2016
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Prórroga do convenio durante 2012
Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Convenio 2007-2011