Hostalaría da Provincia de Lugo

O presente convenio colectivo de traballo rexerá para toda a provincia de Lugo, regulando as relacións de traballo entre as empresas e os traballadores e a quen sexa de aplicación o III Acordo Laboral de ámbito estatal do sector de hostalería, aprobado por Resolución de 14 de abril de 2005 [BOE do 5 de maio]. En todo o que non estea modificado polo presente texto de convenio será de aplicación, subsidiariamente, o mentado Acordo Laboral e as normas contidas no Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Plan de xubilacións parciais
Revisión01/01/2011 - 31/12/2012Revisión salarial 2011-2012
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008-2009
Revisión01/01/2006 - 31/12/2007Revisión salarial 2006-2007
Convenio01/01/2005 - 31/12/2009Convenio 2005-2009