Indusal Rías Baixas S.A.

O acordos contidos no presente Convenio Colectivo serán de aplicación a todo o persoal que presta os seus servizos por conta allea en INDUSAL RIAS BAIXAS, S.A. na provincia de Pontevedra, salvo quen ostenta la condición de directivo da misma.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2017Convenio 2015-2017