Mergulladores profesionais

Este convenio obriga todas as empresas (Xa sexan ditas empresas persoas naturais ou xurídicas, españolas, comunitarias ou estranxeiras, sexa cal for o domicilio social ou fiscal das mesmas), e centros de traballo situados no territorio estatal, entre cuxas actividades figuren de forma fixa, provisional ou eventual, traballos que requiren a incursión humana no medio hiperbárico, incluído o mergullo científico.

Revisión18/10/2017 - 02/11/2018Acordo da comisión negociadora
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2012Modificación convenio
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010