Servizos de asistencia en terra en aeroportos (handling)

O presente Convenio será de aplicación e obrigado cumprimento para todas as empresas, entidades e traballadores do sector cuxa actividade consista, entre outras, na prestación de servizos de handling, xa sexa en propio (autohandling), xa sexa a terceiros, xa sexa en propio ou a terceiros, entendendo como tales os servizos de asistencia en terra nos aeroportos a aeronaves, pasaxeiros, mercadorías e correo.

Convenio22/10/2014 - 31/12/2015Convenio 2014-2015
Convenio14/10/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2012Revisións salariais 2011-2012
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008-2009
Convenio19/07/2005 - 19/07/2009Convenio 2005-2009
Convenio19/07/2005 - 19/07/2009Modificación I do convenio 2005-2009
Convenio19/07/2005 - 19/07/2009Modificación II do convenio 2005-2009
Convenio19/07/2005 - 19/07/2009Modificación III do convenio 2005-2009