Setex Aparki SA (Vigo- adxudicataria do servizo de guindastre)

O presente convenio será de aplicación a todo o persoal, que prestando os seus servizos no centro de traballo establecido na cidade de Vigo, estea contratado por SETEX APARKI S.A., adxudicataria do servizo de retirada, inmobilización, deposito e xestión de cobramento dos vehículos indebidamente estacionados na vía publica do termo Municipal de Vigo.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017