Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.

As normas presentes rexerán na empresa Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., e en todo o non expresamente previsto nelas aplicarase o Convenio colectivo estatal das industrias de captación, elevación, condución, tratamento, potabilización, distribución, saneamento e depuración de augas e demais normas reguladoras do dereito de traballo.

Para consultar anteriores convenios ver Aquagest.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Convenio01/01/2014 - 31/12/2019Convenio colectivo Viaqua