Saneamento público, limpeza viaria, regos, recollida, tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación do alcantarillado (convenio marco estatal)

Estado do convenio: Negociación paralizada