Atinxido un acordo no convenio do Comercio vario coruñés

Detalle mobilización do comercio
Foron necesarias dúas folgas, manifestacións e diversos actos de protesta durante todo un ano para atinxir un acordo no convenio do Comercio vario da provincia da Coruña. A loita dos e das traballadoras serviu para que a patronal ratificase o preacordo rubricado en decembro de 2008. Aínda existen discrepancias a respecto do IPC previsto (os empresarios teiman en dicir que non existe), cando hai xurisprudencia que certifica que é do 2%. Para 2009 aplicarase unha suba salarial do 2´25%, á espera das posíbeis reclamacións xudiciais que elevarían os salarios un punto máis.
19/5/09.

O preacordo de decembro estipulaba que o incremento salarial sería do IPC previsto (que é do 2% tal como defende a parte social e avalan diferentes sentenzas xudiciais), ademais dun 1´25% a maiores. A patronal desdíxose do asinado amparándose na falacia de que non existe IPC previsto. Para chegar ao presente acordo foi necesaria a mediación da Autoridade laboral, que arbitrou unha medida salomónica ao estimar o IPC previsto no 1%. Finalmente, a suba salarial ficou no 2´25% (1 + 1´25%). A CIG reclamará xudicialmente este incremento en canto o convenio sexa publicado.

O grupo Inditex, pola súa banda, xa aplica nas súas empresas a suba do IPC previsto do 2%. Esta circunstancia evidencia unha vez máis que alí onde existe un importante traballo sindical a patronal desiste na súa obstinación.

Puntos principais do acordo

VIXENCIA: 2008, 2009, 2010 e o primeiro semestre de 2011.

XORNADA ANUAL: 1.796 horas en 2009, 1.792 en 2010 e 1.790 en 2011.

DOMINGOS E FESTIVOS: voluntarios. Complemento de 20 euros/día. (Ao ser voluntarios convértense en horas extras e, no caso de traballalas, á parte do complemento dos 20 euros, deberase cobrar un incremento do 75%, ben sexa en cartos ou en tempo de compensación).

PERSOAL A TEMPO PARCIAL:

  1. 75% de incremento no pagamento das horas complementarias avisadas con menos de 7 días de antelación. A empresa ten que ter un rexistro de cando comunica a realización destas horas. 
  2. Preferencia de aumento de horas fronte a nova contratación. A empresa ten que informar das vacantes ao persoal que está na empresa. 
  3. Xornada continua para o persoal con menos de 30 horas á semana en centros de apertura continuada. Nos que pechen a mediodía, a xornada continua será obrigatoria nos contratos inferiores a 24 horas semanais.

LICENZAS RETRIBUÍDAS:

  1. 1 día máis por voda (17 días).
  2. 1 día por falecemento de familiar de terceiro grao.

XUBILACIÓN: Os traballadores/as poderán acollerse voluntariamente á xubilación parcial e flexíbel a partir dos 61 anos.

SEGUROS: Aumento do seguro por morte ou invalidez: 28.000 euros en 2009 e de 30.000 euros nos seguintes anos.

CONDICIÓNS ECONÓMICAS: Suba en todos os conceptos:

  1. 5% para o 2008
  2. IPC previsto máis 1´25% o resto dos anos
  3. Cláusula de revisión con carácter retroactivo de IPC real máis 1´25% a final de cada ano.

PROMOCIÓN PROFESIONAL: Os/as axudantes de dependente ou os/as mozos/as pasarán automaticamente aos dous anos á categoría de dependente e mozo/a especializado. Esta promoción farase efectiva a partir de xaneiro de 2010.

24 E 25 DE DECEMBRO: As horas que se traballen a partir das 16:00 horas destes días terán un incremento de 10 euros/hora.

ACUMULACIÓN DO PERMISO DE LACTACIÓN POR DÍAS COMPLETOS.

PROTOCOLO CONTRA O ACOSO MORAL E SEXUAL

COMPROMISO DE ADECUAR AS CATEGORÍAS E A CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Á REALIDADE DO SECTOR ANTES DE QUE REMATE 2009.