Vegalsa-Eroski despide persoal veterano a xornada completa e substitúeo por traballadores/as a tempo parcial con salario mísero